Ban Chấp Hành Hội Trùng Dương Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Dallas-Fort Worth, tiểu bang Texas, U.S.A.

Buổi Họp ngày Chúa Nhật, 1 tháng 10 năm 2000

Thứ Ba, ngày 26 tháng 9 năm 2000

Trân trọng kính mời Quý Niên Trưởng, Chiến Hữu và phu nhân vui lòng đến dự buổi họp tại nhà:

Bà Ð/Tá Ngạc
3318 Bridlewood Drive
Grapevine, Texas 76051-6526
817-540-1052 (Metro)
Vào lúc 2:00 giờ chiều Chủ Nhật, Oct. 01 -2000

Mục đích để bàn việc tổ chức Ðêm Trùng Dương được dự trù vào ngày Thứ Bảy, Nov. 18-2000, tại nhà hàng Arc En Ciel ở Arlington, Texas.

Mong gặp tất cả.

Nguyễn Xuân Dục

Biên Bản Buổi Họp ngày Chúa Nhật, 16 tháng 7 năm 2000

Kết quả buổi họp khoáng đại lần 1 tại nhà Chiến Hữu Nhơn:

1.     Thành phần tham dự:

o        Niên Trưởng Nhựt và phu nhân

o        Niên Trưởng Lang và phu nhân

o        Chiến Hữu Liêm và phu nhân

o        Chiến Hữu Nhơn và phu nhân

o        Chiến Hữu Trung

o        Chiến Hữu Thân

o        Chiến Hữu Lê Thùy Anh

o        (Các Chiến Hữu Côn, Dục, Phú bận đi xa)

2.     Báo Cáo Tài Chánh

3.     Bầu Tân Hội Trưởng

o        Chiến Hữu Trung, cựu Hội Trưởng, tuyên bố mãn nhiệm

o        Ðề cử tân Hội Trưởng

§         Ðề nghị Chiến Hữu Trung tái nhiệm: từ chối

§         Ðề cử Niên Trưởng Lang: từ chối

§         Ðề cử Chiến Hữu Nhơn: sẵn sàng nhận trách nhiệm nhưng gặp trở ngại riêng (hoan hô tinh thần trách nhiệm của Chiến Hữu Nhơn)

§         Ðề cử Chiến Hữu Liêm: từ chối

§         Ðề cử Chiến Hữu Lê Thùy Anh: từ chối

§         Ðề cử Chiến Hữu Thân: từ chối

§         Ðề cử Niên Trưởng Nhựt: từ chối

Kết quả: chưa có tân Hội Trưởng

4.     Lễ Thánh Tổ Hải Quân

o        Thời gian: Chúa Nhật, ngày 17 tháng 9 năm 2000, từ 2:00 - 5:00 p.m.

o        Ðịa điểm (thuê từ 12:00 - 6:00 p.m.):

§         Hugh Smith Recreational Center in Arlington, Texas

§         Grand Prairie Convention Center, Grand Prairie, Texas

o        Trưởng Ban Tổ Chức: Chiến Hữu Trần Văn Nhơn. Chi tiết buổi lễ sẽ họp bàn sau

5.     Họp Khoáng Ðại lần 2

o        Thời gian: Chúa Nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2000, lúc 2:00 giờ

o        Ðịa điểm: nhà Chiến Hữu Trung
3022 Housley Drive
Dallas, Texas
(972) 681-2640

o        Trân trọng kính mời quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu vui lòng đến tham dự đông đủ để giúp buổi họp được thành công.

Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A.
Hội Trưởng mãn nhiệm
Trần Ðại Trung
Tuesday, July 18, 2000

Bầu Cử Ban Chấp Hành Hội Hải Quân Trùng Dương, Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A. Nhiệm Kỳ 2000-2002

Một buổi họp khoáng đại Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth sẽ được tổ chức vào

lúc 2:00 giờ chiều Chúa Nhật, ngày 16 tháng 7 năm 2000
tại nhà Chiến Hữu Trần Văn Nhơn
3213 W. Rochelle
Irving, TX 75062
U.S.A.
(972) 258-6275

1.     Ðể bầu Hội Trưởng cho niên khóa 2000-2002

2.     Bàn về việc tổ chức Lễ Húy Nhật Ðức Thánh Trần (20 tháng 8 Âm Lịch năm nay nhằm ngày Chủ Nhật, 17 tháng 9 năm 2000). Ðịa điểm? ban nhạc? 5 năm rồi mới có một ngày trùng Chủ Nhật. Năm nào cũng làm trước, nhưng năm nay phải làm đúng ngày. Niên Trưởng và Hội Trưởng phải thông báo cho gần 200 HQ Dallas-Fort Worth biết qua thư mời, đài phát thanh, và báo chí hôm Chủ Nhật đó để mọi người không hẹn chuyện khác. Năm nay, việc Tế Ngài sẽ có tính cách HQ nhà binh, sẽ dùng tiếng Nôm (văn xuôi) trong buổi lễ để các giới trẻ hiểu hơn. Kỳ này Hội Ái Hữu Liên Trường Trần Hưng Ðạo/Bùi Thị Xuân Ðà Lạt xin được tham dự Ðại Lễ Trần Hưng Ðạo, Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, tại Dallas-Fort Worth, Texas.

"Bao người con trai kiêu hùng cùng nhau tách bến ... nhưng phải nhớ về bến cũ ..."

Trân trọng kính mời quý vị tham dự đông đủ để "hiên ngang ra khơi giữ vững bờ cõi Việt Nam".

Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A.
Hội Trưởng mãn nhiệm
Trần Ðại Trung
Monday, July 10, 2000

back to top