Hình Ảnh Ðặc Biệt Ngày Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa - Special Pictures of Republic of Vietnam Navy Day
Sài Gòn, Việt Nam Cộng Hòa - Saigon, Republic of Vietnam
16 Tháng 9 Năm 1973 - 16 September 1973


Tran Hung Dao, Patron Saint of the Republic of Vietnam Navy
Thánh Tổ Trần Hưng Ðạo của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa - Trần Hưng Ðạo, Patron Saint of the Republic of Vietnam Navy

 

Tran Hung Dao, Patron Saint of the Republic of Vietnam Navy
Lễ Dâng Hương trước Tượng Thánh Tổ Trần Hưng Ðạo - Traditional Navy Day Ceremony at Trần Hưng Ðạo Statue

 

Republic of Vietnam President Nguyen Van Thieu presides over Navy Day 1973
Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu chủ toạ Ngày Hải Quân 1973 (Tài Liệu Tham Khảo 2) - Republic of Vietnam President Nguyễn Văn Thiệu presides over Navy Day 1973 (Reference 2)

 

Republic of Vietnam President Nguyen Van Thieu reviews various
 ships of the South Vietnamese Navy on the Saigon River
Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu chuẩn bị duyệt các chiến hạm trên sông Sài Gòn (Tài Liệu Tham Khảo 2) - Republic of Vietnam President Nguyễn Văn Thiệu is ready to review various ships of the South Vietnamese Navy on the Saigon River (Reference 2)

 

Republic of Vietnam President Nguyen Van Thieu reviews various
 ships of the South Vietnamese Navy on the Saigon River
Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu duyệt các chiến hạm trên sông Sài Gòn - Republic of Vietnam President Nguyễn Văn Thiệu reviews various ships of the South Vietnamese Navy on the Saigon River

 

Republic of Vietnam President Nguyen Van Thieu reviews various
 ships of the South Vietnamese Navy on the Saigon River
Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu duyệt các chiến hạm trên sông Sài Gòn - Republic of Vietnam President Nguyễn Văn Thiệu reviews various ships of the South Vietnamese Navy on the Saigon River

 

Flying Fish, Republic of Vietnam Navy's Precision Drill Team
Cá Bay - "Flying Fish", Republic of Vietnam Navy's Precision Drill Team

 

Flying Fish, Republic of Vietnam Navy's Precision Drill Team
Cá Bay - "Flying Fish", Republic of Vietnam Navy's Precision Drill Team

 

Armoured Troop Carriers (ATC), Republic of Vietnam Navy
Biểu diễn phóng thủy (Tài Liệu Tham Khảo 2) - Armoured Troop Carriers (ATC) perform water cannon (Reference 2)

 

River Assault Group, Republic of Vietnam Navy
Giang Ðoàn Xung Phong mở đầu cuộc diễn hành Ngày Hải Quân 1973 - River Assault Group leads the parade of various ships and craft on Navy Day 1973

 

River Assault Group, Republic of Vietnam Navy
Giang Ðoàn Xung Phong mở đầu cuộc diễn hành Ngày Hải Quân 1973 - River Assault Group leads the parade of various ships and craft on Navy Day 1973

 

River Patrol Boats (PBR), Republic of Vietnam Navy
Giang Tốc Ðĩnh - River Patrol Boats (PBR), Republic of Vietnam Navy

 

River Patrol Boats (PBR), Republic of Vietnam Navy
Giang Tốc Ðĩnh - River Patrol Boats (PBR), Republic of Vietnam Navy

 

Patrol Craft (PCF), Republic of Vietnam Navy
Duyên Tốc Ðĩnh (Tài Liệu Tham Khảo 2) - Patrol Craft (PCF), Republic of Vietnam Navy (Reference 2)

 

STCAN/FOM, Republic of Vietnam Navy
STCAN/FOM, Republic of Vietnam Navy

 

Assault Support Patrol Boats (ASPB), Republic of Vietnam Navy
Assault Support Patrol Boats (ASPB), Republic of Vietnam Navy

 

Combat Salvage Boats (CSB), Republic of Vietnam Navy
Combat Salvage Boats (CSB), Republic of Vietnam Navy

 

Salvage Light Lifting Crafts (YLLC), Republic of Vietnam Navy
Salvage Light Lifting Crafts (YLLC), Republic of Vietnam Navy

 

HQ Van Kiep II (PCER 14), Republic of Vietnam Navy
Hộ Tống Hạm Vạn Kiếp II (HQ 14) (Tài Liệu Tham Khảo 2) - HQ Vạn Kiếp II (PCER 14), Republic of Vietnam Navy (Reference 2)

 

The Emblem of HQ Van Kiep II (PCER 14), Republic of Vietnam Navy
Dấu Hiệu Hộ Tống Hạm Vạn Kiếp II (HQ 14) - The Emblem of HQ Vạn Kiếp II (PCER 14), Republic of Vietnam Navy

 

HQ Pham Ngu Lao (WHEC 15), Republic of Vietnam Navy
Tuần Dương Hạm Phạm Ngũ Lão (HQ 15) - Cruiser HQ Phạm Ngũ Lão (WHEC 15), Republic of Vietnam Navy

 

HQ Tran Hung Dao (DER 1), Republic of Vietnam Navy
Khu Trục Hạm Trần Hưng Ðạo (HQ 1), soái hạm của Ðề Ðốc Trần Văn Chơn, Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa - Destroyer HQ Trần Hưng Ðạo (DER 1), the flagship of the Chief of Naval Operations, Rear Admiral Trần Văn Chơn, Republic of Vietnam Navy

Tài Liệu Tham Khảo - Reference

  1. Tất cả các hình chụp mầu do nhã ý của Trung Tá Richard R. Ward, Hải Quân Hoa Kỳ (Hưu Trí) gửi tặng - All of the colorful pictures are courtesy of Commander Richard R. Ward, U.S. Navy (Retired), Pembroke, Massachusetts, U.S.A.
  2. "Lướt Sóng - Ngày Hải Quân 1974", Tiếng Nói Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa - "Riding Waves - Navy Day 1974", Republic of Vietnam Navy Publication (courtesy of Commander Richard R. Ward, U.S. Navy (Retired), Pembroke, Massachusetts, U.S.A.)

 

back to top