HỘI TRÙNG DƯƠNG HẢI QUÂN (HQ) VIỆT NAM CỘNG HÒA (VNCH)

tại thành phố Dallas-Fort Worth (DFW), tiểu bang Texas, U.S.A.

 

HÌNH ẢNH NGÀY LỄ HÚY NHẬT THÁNH TỔ HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA

Chúa Nhật, 22 tháng 9 năm 2002

tại trụ sở Cộng Ðồng NgườI Việt Quốc Gia

thành phố Garland, tiểu bang Texas, U.S.A.

 

Quan khách đứng chào quốc kỳ Mỹ và Việt Nam

 

Quan khách đứng chào quốc kỳ Mỹ và Việt Nam

 

Quốc Kỳ và Quân Kỳ

 

Quốc Kỳ và Quân Kỳ

 

Quan khách

 

HộI Trưởng Nguyễn Xuân Dục (Khóa 17)

 

Niên Trưởng Nguyễn Văn Lang

 

Niên Trưởng Ðỗ Kiểm từ New Orleans, Louisiana, U.S.A.

 

3 hồI chiêng trống tế lễ

 

3 hồI chiêng trống

 

tế lễ

 

tế lễ

 

đọc văn tế

 

Ban Tiếp Tân

 

Hợp Ca HảI Quân Hành Khúc

 

HộI Trưởng Nguyễn Xuân Dục, Niên Trưởng Nguyễn Văn Nhựt, Niên Trưởng Ðỗ Kiểm từ New Orleans, Louisiana, U.S.A., Chiến Hữu Trần ÐạI Trung (Khóa 16)

 

Phu Nhân Chiến Hữu Vi Thanh Liêm qua bài hát Hoa Biển

 

văn nghệ giúp vui

 

văn nghệ giúp vui

 

văn nghệ giúp vui

 

văn nghệ giúp vui

 

văn nghệ giúp vui

 

văn nghệ giúp vui