Chúc Mừng Biệt Hải Nguyễn Văn Kiệt


Anh Kiệt mến,

Gia đình Hải Quân Trùng Dương tại Dallas - Fort Worth và vùng phụ cận, Texas, U.S.A., rất vui mừng trước vinh dự của anh được trao tặng bằng Hội Viên Danh Dự của HỘI NGƯỜI NHÁI HOA KỲ UDT - SEAL. Ðó cũng là niềm hãnh diện chung cho Quân Chủng Hải Quân và toàn thể Chiến Sĩ QLVNCH. VINH DANH NGƯỜI LÍNH VNCH. CONGRATULATION!

Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Ft. Worth, Texas, U.S.A.
T.M. Ban Chấp Hành
Trần Ðại Trung

back to top