CHÀO MỪNG QUÍ VỊ - WELCOME ABOARD
HỘI TRƯỞNG : HÀ MẠNH CHÍ
 
Chào mừng các chiến hữu Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa và thân hữu. 
Hội Hải Quân Trùng Dương thành phố Dallas-Fort Worth & Vùng Phụ Cận, tiểu bang Texas, U.S.A.
Internal Revenue Service (IRS) 501 (c)(3).
 
  
CLICK HERE -> WELCOME ABOARD
CLICK HERE -> TIN TỨC SINH HOẠT CŨ (1999 - 2023)

Send e-mail to HÀ MẠNH CHÍ: HAIQUANTRUNGDUONG@YAHOO.COM with questions or comments about this web site.
Last modified: June 20, 2024