Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-19| Tháng 02-19| Tháng 03-19| Tháng 04-19| Tháng 05-19| Tháng 06-19| Tháng 07-19| Tháng 08-19| Tháng 09-19| Tháng 10-19| Tháng 11-19| Tháng 12-19|

Tin Biển Tháng 10 Năm 2019 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Thư mời/chuẩn bị Chương Trình Cảm Ơn Anh Thương Phế Binh (TPB)

  Quý quan muon tham dự xin liên lạc voi toi để sap xếp chung bàn Hải Quân (HQ).

  Thank you
  Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  October 3, 2019 at 8:42 AM

 2. Kính Thưa:

  - Hội Trưởng (HT) Nguyễn Văn Lạc và Ban Chấp Hành Hội Hải Quân Trùng Dương (HQTD).
  - Các Niên Trưởng Hải Quân.
  - Các Cựu Hội Trưởng Hội Hải Quân Trùng Dương (Sáng Lập Viên Nguyễn Xuân Dục, Trần Văn Nhơn, Nguyễn Hữu Duyệt, Lê Đức Chuẩn, NT Nguyễn Văn Nhựt, Trần Đại Trung, Nguyễn Văn Nở).
  - Các Hội Viên Hội Hải Quân Trùng Dương.

  · Theo tinh thần Email của HT Nguyễn Văn Lạc vào Thứ Năm 26 tháng 9 năm 2019, lúc 11:46AM tái xác nhận Hội Hải Quân Trùng Dương trở lại sinh hoạt với Liên Hội (LH) Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Dallas-Fort Worth (CCS.VNCH.DFW).
  · Theo tinh thần buổi họp định kỳ 2019 của Liên Hội CCS.VNCH.DFW vào ngày Thứ Bảy 28 tháng 9 năm 2019 lúc 2pm.

  Liên Hội CCS.VNCH.DFW rất hoan nghênh tinh thần thể hiện ý chí đoàn kết trong tinh thần Huynh Đệ Chi Binh của Hội Hải Quân Trùng Dương trở lại sinh hoạt với Liên Hội. Hy vọng trong tương lai Hội Hải Quân Trùng Dương sẽ giúp cho Liên Hội trong các sinh hoạt tốt đẹp khởi sắc hơn.

  Liên Hội sẽ mời Hội Trưởng và Ban Chấp Hành một ngày gần đây để trao đổi tạo sự đoàn kết hơn lúc nào hết.

  Trân trọng.
  Liên Hội Trưởng (LHT) Nguyễn Hữu Duyệt
  Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH.DFW
  lhccsvnch.dfw@gmail.com
  October 2, 2019 at 3:42 AM


  Xin đính chánh typo "ngày 23 Tháng 9 năm 2019 thay vì 29 Tháng 9 Năm 2019) Thành thât xin lồi.

  Kính gừi anh Nguyễn Hửu Duyêt LHT, LHCCS DFW và Ban Chấp Hành LHCCS.

  Để xác nhân cương vị của Hôi HQTD môt cách minh bạch trong tinh thần bức thư của Hôi HQTD ngày 23 Tháng 9 Năm 2019 về việc hợp tác với LHCCS trong tinh thần Đại Đoàn Kết .

  Hôị Hải Quân Trùng Dương kề từ ngày 23 Thang 9 Năm 2019 sẻ là môt thành viên trong LH, do đó thư TẠM THỜI RÚT LUI như email Kính Tin vừa qua chì còn là hồ sơ lưu.

  Hội HQTD hy vọng sự thể hiện ý chí đòan kết sẻ là nguồn động lực cần thiết của chúng ta trong tinh thần Huynh Đệ Chi Binh đề thưc thi đúng nghĩa Tồ Quốc Danh Dự và Trách Nhiệm

  Trân Trọng
  Thay Mặt/Ban Chấp Hành (TM/BCH)
  Hôi Trưởng Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Date: Thursday, Sep 26, 2019 at 11:46 AM

back to top